skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Cognitive Development xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How does early childhood care and education affect cognitive development? An international review of the effects of early interventions for children from different social backgrounds

Burger, Kaspar

Early Childhood Research Quarterly, 2010, Vol.25(2), pp.140-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-2006 ; E-ISSN: 1873-7706 ; DOI: 10.1016/j.ecresq.2009.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Burger, Kaspar
  2. Burger, K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...