skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kiesel, Andrea xóa Chủ đề: Cognitive Control xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unconscious activation of task sets

Reuss, Heiko ; Kiesel, Andrea ; Kunde, Wilfried ; Hommel, Bernhard

Consciousness and cognition, September 2011, Vol.20(3), pp.556-67 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1090-2376 ; PMID: 21396830 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.concog.2011.02.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance monitoring and the causal attribution of errors

Steinhauser, Marco ; Kiesel, Andrea

Cognitive, affective & behavioral neuroscience, September 2011, Vol.11(3), pp.309-20 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1531-135X ; PMID: 21573741 Version:1 ; DOI: 10.3758/s13415-011-0033-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adjustments of response speed and accuracy to unconscious cues

Reuss, Heiko ; Kiesel, Andrea ; Kunde, Wilfried

Cognition, January 2015, Vol.134, pp.57-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-7838 ; PMID: 25460379 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2014.09.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kiesel, A.
  2. Kiesel, Andrea
  3. Reuss, Heiko
  4. Reuss, H
  5. Kunde, W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...