skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 174  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HALL EFFECT PLASMA SOURCE

Cox Michael S

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deposition apparatus and methods to reduce deposition asymmetry

Cox Michael S

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deposition Apparatus and Methods to Reduce Deposition Asymmetry

Cox Michael S

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deposition apparatus and methods to reduce deposition asymmetry

Ritchie Alan ; Cox Michael S

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEPOSITION APPARATUS AND METHODS TO REDUCE DEPOSITION ASYMMETRY

Ritchie Alan ; Cox Michael S

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPAREIL DE DÉPÔT ET PROCÉDÉS DE RÉDUCTION D'ASYMÉTRIE DE DÉPÔT
DEPOSITION APPARATUS AND METHODS TO REDUCE DEPOSITION ASYMMETRY

Ritchie, Alan ; Cox, Michael S

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPAREIL DE DÉPÔT ET PROCÉDÉS DE RÉDUCTION D'ASYMÉTRIE DE DÉPÔT
DEPOSITION APPARATUS AND METHODS TO REDUCE DEPOSITION ASYMMETRY

Ritchie, Alan ; Cox, Michael S

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deposition apparatus and methods to reduce deposition asymmetry

Ritchie, Alan ; Cox, Michael S

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

减少沉积不对称性的沉积设备和方法
Deposition Apparatus And Methods To Reduce Deposition Asymmetry

Ritchie Alan ; Cox Michael S

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparatus for treating an exhaust gas in a foreline

Cox, Michael S ; Dickinson, Colin John

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deposition apparatus and methods to reduce deposition asymmetry

Ritchie Alan ; Cox Michael S

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deposition apparatus and methods to reduce deposition asymmetry

Ritchie, Alan ; Cox, Michael S

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deposition Apparatus And Methods To Reduce Deposition Asymmetry

Ritchie Alan ; Cox Michael S

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparatus for treating an exhaust gas in a foreline

Cox, Michael S ; Dickinson, Colin John

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

증착 비대칭성을 저감하기 위한 증착 장치 및 방법들
DEPOSITION APPARATUS AND METHODS TO REDUCE DEPOSITION ASYMMETRY

Ritchie Alan ; Cox Michael S

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gas cooled substrate support for stabilized high temperature deposition

West Brian ; Cox Michael S ; Oh Jeonghoon

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sputtering target with backside cooling grooves

West, Brian T ; Cox, Michael S ; Oh, Jeonghoon

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPUTTERING TARGET WITH BACKSIDE COOLING GROOVES

West Brian T ; Cox Michael S ; Oh Jeonghoon

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus to abate pyrophoric byproducts from ion implant process

Ho, Dustin W ; Cox, Michael S ; Yuan, Zheng

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR GAS DISTRIBUTION AND PLASMA APPLICATION IN A LINEAR DEPOSITION CHAMBER

Mungekar Hemant P ; Polyak Alexander S ; Cox Michael S

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 174  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (6)
 2. 1999đến2003  (20)
 3. 2004đến2007  (23)
 4. 2008đến2012  (29)
 5. Sau 2012  (96)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (172)
 2. Chinese  (46)
 3. French  (41)
 4. German  (16)
 5. Korean  (15)
 6. Japanese  (2)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...