skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Environmental Management xóa Chủ đề: Coal Wastes xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leaching and geochemical behavior of fired bricks containing coal wastes

Taha, Yassine ; Benzaazoua, Mostafa ; Edahbi, Mohamed ; Mansori, Mohammed ; Hakkou, Rachid

Journal of Environmental Management, 01 March 2018, Vol.209, pp.227-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4797 ; E-ISSN: 1095-8630 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2017.12.060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hakkou, R
  2. Mansori, M
  3. Edahbi, M
  4. Benzaazoua, Mostafa
  5. Mansori, Mohammed

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...