skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Tác giả/ người sáng tác: Li, Dong xóa Chủ đề: Cloud-Sea Computing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EasiSMP: A Resource-Oriented Programming Framework Supporting Runtime Propagation of RESTful Resources

Qiu, Jie-Fan ; Li, Dong ; Shi, Hai-Long ; Hou, Chen-Da ; Cui, Li

Journal of Computer Science and Technology, Jan 2014, pp.194-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10009000 ; E-ISSN: 18604749 ; DOI: 10.1007/s11390-014-1422-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SeaHttp: A Resource-Oriented Protocol to Extend REST Style for Web of Things

Hou, Chen-Da ; Li, Dong ; Qiu, Jie-Fan ; Shi, Hai-Long ; Cui, Li

Journal of Computer Science and Technology, Jan 2014, pp.205-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10009000 ; E-ISSN: 18604749 ; DOI: 10.1007/s11390-014-1423-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Qiu, J.-F.
  2. Hou, CD
  3. Hou, C.-D.
  4. Hou, Chen-Da
  5. Li, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...