skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Norwegian xóa Chủ đề: Cloud Security xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reference deployment models for eliminating user concerns on cloud security.(Report)

Zhao, Gansen ; Rong, Chunming ; Jaatun, Martin Gilje ; Sandnes, Frode Eika

The Journal of Supercomputing, August, 2012, Vol.61(2), p.337(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-8542

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Springer (CrossRef)  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...