skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Classification xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classifying 3D objects in LiDAR point clouds with a back-propagation neural network

Song, Wei ; Zou, Shuanghui ; Tian, Yifei ; Fong, Simon ; Cho, Kyungeun

Human-centric Computing and Information Sciences, 2018, Vol.8(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2192-1962 ; DOI: 10.1186/s13673-018-0152-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Training Classifiers with Shadow Features for Sensor-Based Human Activity Recognition

Fong, Simon ; Song, Wei ; Cho, Kyungeun ; Wong, Raymond ; Wong, Kelvin

Sensors, 2017, Vol.17(3), p.476 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s17030476

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Range image-based density-based spatial clustering of application with noise clustering method of three-dimensional point clouds

Wen, Mingyun ; Cho, Seoungjae ; Chae, Jeongsook ; Sung, Yunsick ; Cho, Kyungeun

International Journal of Advanced Robotic Systems, 08 March 2018, Vol.15(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1729-8814 ; DOI: 10.1177/1729881418762302

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complete Scene Recovery and Terrain Classification in Textured Terrain Meshes

Song, Wei ; Cho, Kyungeun ; Um, Kyhyun ; Won, Chee ; Sim, Sungdae

Sensors, 2012, Vol.12(8), pp.11221-11237 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s120811221

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated Space Classification for Network Robots in Ubiquitous Environments

Choi, Jiwon ; Cho, Seoungjae ; Chu, Phuong ; Vu, Hoang ; Um, Kyhyun ; Cho, Kyungeun; Chao, Han-Chieh

Journal of Sensors, 2015, Vol.2015, 11 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-725X ; E-ISSN: 1687-7268 ; DOI: 10.1155/2015/954920

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cho, K
  2. Cho, Kyungeun
  3. Song, Wei
  4. Song, W
  5. Fong, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...