skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill Online xóa Nhan đề tạp chí: Nordic Journal of International Law xóa Cơ sở dữ liệu: Brill Academic Publishers xóa Chủ đề: Civil Rights xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overcoming Dilemmas of Democratisation: Protecting Civil Liberties and the Right to Democracy

Siegle, Joseph

Nordic Journal of International Law, 2012, Vol.81(4), pp.471-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/15718107-08104004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protecting International Civil Rights in a National Context: Danish Law and Its Discontents

Adamo, Silvia

Nordic Journal of International Law, May 2016, Vol.85(2), pp.119-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/15718107-08502004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The International Covenant on Civil and Political Rights: One Covenant, Two Chinese Texts?

Shiyan, Sun

Nordic Journal of International Law, 2006, Vol.75(2), pp.187-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181006778666588

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shiyan, Sun
  2. Siegle, Joseph
  3. Adamo, Silvia
  4. Sun, Shiyan
  5. Adamo, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...