skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ethnic and Racial Studies xóa Năm xuất bản: Sau 2010 xóa Nhan đề tạp chí: Ethnic & Racial Studies xóa Chủ đề: Citizenship xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancestral and instrumental in the politics of ethnic and religious conflict

Stein, Arthur A ; Harel-Shalev, Ayelet

Ethnic and Racial Studies, 26 September 2017, Vol.40(12), pp.1981-2000 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2017.1312012

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The viability of ethnic democracy: Jewish citizens in inter-war Poland and Palestinian citizens in Israel

Peled, Yoav

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2011, Vol.34(1), pp.83-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2010.516003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two states for three peoples: the 'Palestinian-Israeli' in the Future Vision Documents of the Palestinians in Israel

Agbaria, Ayman K ; Mustafa, Muhanad

Ethnic and Racial Studies, 01 April 2012, Vol.35(4), pp.718-736 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.598234

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...