skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ethnic and Racial Studies xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Chủ đề: Aliens xóa Chủ đề: Citizenship xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representing voiceless migrants: Moroccan political transnationalism and Moroccan migrants' organizations in France

Dumont, Antoine

Ethnic and Racial Studies, 01 May 2008, Vol.31(4), pp.792-811 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870701784463

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The two faces of transnational citizenship

Smith, Michael Peter

Ethnic and Racial Studies, 01 November 2007, Vol.30(6), pp.1096-1116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870701599523

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Migrant Politics and Mobilization: Exclusion, Engagements, Incorporation

Però, Davide ; Solomos, John

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2010, Vol.33(1), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870903418944

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion as a path to civic engagement

Levitt, Peggy

Ethnic and Racial Studies, 01 May 2008, Vol.31(4), pp.766-791 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870701784489

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lem, Winnie
  2. Levitt, P
  3. Mollenkopf, John
  4. Pero, Davide
  5. Levitt, Peggy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...