skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Chủ đề: Citizenship xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book review: Kathleen M. Coll Remaking citizenship: Latina immigrants and new American politics. Stanford: Stanford University Press, 2010. 248 pp. ISBN 9780804758215 (hbk); 9780804758222 (paper)

Turner, Bryan S

Journal of Classical Sociology, August 2010, Vol.10(3), pp.287-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-795X ; DOI: 10.1177/1468795X10371710

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Narendra Subramanian. 2014. Nation and Family: Personal Law, Cultural Pluralism, and Gendered Citizenship in India

Singh, Rashmi

Contributions to Indian Sociology, February 2016, Vol.50(1), pp.117-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0069-9667 ; E-ISSN: 0973-0648 ; DOI: 10.1177/0069966715615053

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Black Star: Britain’s Asian Youth Movements by Anandi Ramamurthy

de Noronha, Nigel

Capital & Class, February 2016, Vol.40(1), pp.206-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-8168 ; E-ISSN: 2041-0980 ; DOI: 10.1177/0309816816630709i

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Deepak K. Singh, Stateless in South Asia: The Chakmas between Bangladesh and India (Sage Studies on India’s North East)

Mahajan, Chakraverti

Contributions to Indian Sociology, October 2012, Vol.46(3), pp.430-432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0069-9667 ; E-ISSN: 0973-0648 ; DOI: 10.1177/006996671204600317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Diane Richardson, Sexuality and Citizenship

Mthombeni, Patrick

Sociology, June 2019, Vol.53(3), pp.610-612 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/0038038518796464

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book review: Farah Naqvi with Sadhbhavna Trust, Working with Muslims: Beyond Burqa and Triple Talaq—Stories of Development and Everyday Citizenship in India

Ahmed, Hilal

Social Change, December 2018, Vol.48(4), pp.673-675 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-0857 ; DOI: 10.1177/0049085718800894

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews: Citizenship and Democratization in Southeast Asia

Seo, Myengkyo

South East Asia Research, December 2018, Vol.26(4), pp.432-435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-828X ; E-ISSN: 2043-6874 ; DOI: 10.1177/0967828X18816143

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: Multiculturalism, Citizenship and Education: Tariq Modood, Anna Triandafyllidou and Ricard Zapata-Barrero, eds, Multiculturalism, Muslims and Citizenship: A European Approach. London and New York: Routledge, 2006 (reprinted 2007), xiii + 212 pp., ISBN 041535515X (hbk), US$140.00, 9780415355155 (pbk), US$51.95

Mazawi, André Elias

International Sociology, March 2009, Vol.24(2), pp.204-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-5809 ; DOI: 10.1177/0268580908101070

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Mothers without Citizenship: Asian Immigrant Families and the Consequences of Welfare Reform. By Lynn Fujiwara. Minneapolis, University of Minnesota Press, 2008. Pp. 272. $49.95 (cloth). ISBN: 0816650764

Francisco, Valerie

Critical Sociology, March 2010, Vol.36(2), pp.343-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-9205 ; E-ISSN: 1569-1632 ; DOI: 10.1177/08969205100360021105

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book review: Religion, Gender and Citizenship: Women of Faith, Gender Equality and Feminism

Elder-Vass, Dave

The Sociological Review, May 2017, Vol.65(2), pp.429-431 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0261 ; E-ISSN: 1467-954X ; DOI: 10.1177/0038026117701343

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Mothers without Citizenship: Asian Immigrant Families and the Consequences of Welfare Reform. By Lynn Fujiwara. Minneapolis, University of Minnesota Press, 2008. Pp. 272. $49.95 (cloth). ISBN: 0816650764

Francisco, Valerie

Critical Sociology, November 2009, Vol.35(6), pp.899-902 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-9205 ; E-ISSN: 1569-1632 ; DOI: 10.1177/08969205090350061303

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives

Fullinwider, Robert K

Theory and Research in Education, March 2006, Vol.4(1), pp.123-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-8785 ; E-ISSN: 1741-3192 ; DOI: 10.1177/1477878506060700

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Howard, M. M. (2009). The Politics of Citizenship in Europe. Cambridge, UK: Cambridge University Press

Mirilovic, Nikola

Comparative Political Studies, November 2010, Vol.43(11), pp.1535-1539 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414010371907

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Dina Kiwan (ed.), Naturalization Policies, Education and Citizenship: Multicultural and Multination Societies in International Perspective

Acik, Necla

Sociology, February 2016, Vol.50(1), pp.219-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/0038038514564612

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Beyond El Barrio: Everyday Life in Latina/o America

Martin, Nina;

Urban Studies, December 2011, Vol.48(16), pp.3629-3631 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0980 ; E-ISSN: 1360-063X ; DOI: 10.1177/0042098011423789

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2009  (2)
 3. 2010đến2010  (3)
 4. 2011đến2012  (2)
 5. Sau 2012  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fujiwara, Lynn
 2. Francisco, Valerie
 3. Fullinwider, Robert K.
 4. Turner, Bryan
 5. Mazawi, André Elias

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...