skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Biology xóa Tất cả các phiên bản MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tất cả các phiên bản Anatomy & Physiology xóa Tất cả các phiên bản Chromatin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meiotic competence in horse oocytes: interactions among chromatin configuration, follicle size, cumulus morphology, and season

Hinrichs, K ; Schmidt, A L

Biology of reproduction, May 2000, Vol.62(5), pp.1402-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3363 ; PMID: 10775193 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloning and analysis of an HMG gene from the lamprey Lampetra fluviatilis: gene duplication in vertebrate evolution

Sharman, A C ; Hay-Schmidt, A ; Holland, P W

Gene, 03 January 1997, Vol.184(1), pp.99-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1119 ; PMID: 9016958 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In vitro maturation of horse oocytes: characterization of chromatin configuration using fluorescence microscopy

Hinrichs, K ; Schmidt, A L ; Friedman, P P ; Selgrath, J P ; Martin, M G

Biology of reproduction, February 1993, Vol.48(2), pp.363-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3363 ; PMID: 8439626 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hinrichs, K.
  2. Schmidt, AL
  3. Schmidt, A.L.
  4. Holland, P W
  5. Holland, P.W.H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...