skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Tác giả/ người sáng tác: Lee, Sang-Hyup xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Chitosan Bead xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective Phosphate Removal from Synthesized Wastewater Using Copper–Chitosan Bead: Batch and Fixed-Bed Column Studies

An, Byungryul ; Jung, Ka-Young ; Lee, Sang-Hyup ; Lee, Seunghak ; Choi, Jae-Woo

Water, Air, & Soil Pollution, 2014, Vol.225(8), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-014-2050-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Choi, JW
  2. Lee, Sang-Hyup
  3. Jung, Ka-Young
  4. Jung, Ky
  5. An, Byungryul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...