skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 51  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Chủ đề: Zinc xóa Chủ đề: China xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source attributions of heavy metals in rice plant along highway in Eastern China

Feng, Jinfei ; Wang, Yinxi ; Zhao, Jian ; Zhu, Liqun ; Bian, Xinmin ; Zhang, Weijian

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(7), pp.1158-1164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60529-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution and pollution assessment of heavy metals in urban soils from southwest China

Guo, Guanghui ; Wu, Fengchang ; Xie, Fazhi ; Zhang, Ruiqing

Journal of Environmental Sciences, March 2012, Vol.24(3), pp.410-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60762-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentrations of Heavy Metals in Suburban Horticultural Soils and Their Uptake by Artemisia selengensis

Cui, Xu ; Sun, Xulei ; Hu, Pengjie ; Yuan, Cheng ; Luo, Yongming ; Wu, Longhua ; Christie, Peter

Pedosphere, December 2015, Vol.25(6), pp.878-887 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(15)30068-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source Apportionment of Heavy Metals in Soils Using Multivariate Statistics and Geostatistics

Qu, Ming-Kai ; LI, Wei-Dong ; Zhang, Chuan-Rong ; Wang, Shan-Qin ; Yang, Yong ; He, Li-Yuan

Pedosphere, August 2013, Vol.23(4), pp.437-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(13)60036-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of heavy metals in sediments of the Pearl River Estuary, Southern China: Implications for sources and historical changes

Ye, Feng ; Huang, Xiaoping ; Zhang, Dawen ; Tian, Lei ; Zeng, Yanyi

Journal of Environmental Sciences, April 2012, Vol.24(4), pp.579-588 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60783-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health risk assessment of heavy metals in soils and vegetables from wastewater irrigated area, Beijing-Tianjin city cluster, China

Wang, Yanchun ; Qiao, Min ; Liu, Yunxia ; Zhu, Yongguan

Journal of Environmental Sciences, April 2012, Vol.24(4), pp.690-698 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60833-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Distribution Patterns and Potential Sources of Heavy Metals in Soils of a Crude Oil-Polluted Region in China

Fu, Xiao-Wen ; Wang, Deng-Ge ; Ren, Xiao-Hua ; Cui, Zhao-Jie

Pedosphere, August 2014, Vol.24(4), pp.508-515 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(14)60037-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical fractionations and bioavailability of cadmium and zinc to cole ( Brassica campestris L.) grown in the multi-metals contaminated oasis soil, northwest of China

Yang, Yiming ; Nan, Zhongren ; Zhao, Zhuanjun ; Wang, Shengli ; Wang, Zhaowei ; Wang, Xia

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(2), pp.275-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60403-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Land Use Effects on the Distribution and Speciation of Heavy Metals and Arsenic in Coastal Soils on Chongming Island in the Yangtze River Estuary, China

Zheng, Rong ; Zhao, Jiale ; Zhou, Xiu ; MA, Chao ; Wang, Li ; GAO, Xiaojiang

Pedosphere, February 2016, Vol.26(1), pp.74-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(15)60024-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentrations and chemical forms of potentially toxic metals in road-deposited sediments from different zones of Hangzhou, China

Zhang, Mingkui ; Wang, Hao

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(5), pp.625-631 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62317-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In-situ stabilisation followed by ex-situ composting for treatment and disposal of heavy metals polluted sediments

Yu, Guangwei ; Lei, Hengyi ; Bai, Tao ; LI, Zhong ; Yu, Qiang ; Song, Xianqiang

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(7), pp.877-883 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62357-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biotransfer of heavy metals along a soil-plant-insect-chicken food chain: Field study

Zhuang, Ping ; Zou, Huiling ; Shu, Wensheng

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(6), pp.849-853 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62351-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seasonal bioconcentration of heavy metals in Onchidium struma (Gastropoda: Pulmonata) from Chongming Island, the Yangtze Estuary, China

LI, Xiaobo ; Jia, Linzhi ; Zhao, Yunlong ; Wang, Qun ; Cheng, Yongxu

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(2), pp.255-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62260-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Competitive Adsorption Isothermal Model of Heavy Metals in Soils 1 1 Project supported by the Program for Changjiang Scholars and Innovative Research Team in University of China (No.IRT0749)

Xue, Wen-Bo ; Yi, Ai-Hua ; Zhang, Zeng-Qiang ; Tang, Ci-Lai ; Zhang, Xing-Chang ; GAO, Jin-Ming

Pedosphere, 2009, Vol.19(2), pp.251-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(09)60115-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fraction distribution and risk assessment of heavy metals in sediments of Moshui Lake

Liu, Honglei ; LI, Liqing ; Yin, Chengqing ; Shan, Baoqing

Journal of Environmental Sciences, 2008, Vol.20(4), pp.390-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62069-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution and Migration of Heavy Metals in Undisturbed Forest Soils: A High Resolution Sampling Method 1 1 Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 40625001), the Knowledge Innovation Program of the Chinese Academy of Sciences (No. KZCX2-YW-409), and the Jiangsu Provincial Natural Science Foundation of China (No. BK2004167)

Ruan, Xin-Ling ; Zhang, Gan-Lin ; Ni, Liu-Jian ; He, Yue

Pedosphere, 2008, Vol.18(3), pp.386-393 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(08)60029-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemistry of Iron, Sulfur and Related Heavy Metals in Metal-Polluted Taihu Lake Sediments 1 1 Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 40730528), the National High Technology Research and Development Program (863 Program) of China (No. 2007AA06Z411), and the Social Development Plan of Jiangsu Province (No. BS2007161)

Yin, Hong-Bin ; Fan, Cheng-Xin ; Ding, Shi-Ming ; Zhang, Lu ; Zhong, Ji-Cheng

Pedosphere, 2008, Vol.18(5), pp.564-573 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(08)60050-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation of heavy metals in fishes from Taihu Lake, China

Chi, Qiao-Qiao ; Zhu, Guang-Wei ; Langdon, Alan

Journal of Environmental Sciences, 2007, Vol.19(12), pp.1500-1504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(07)60244-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of anions on the heavy metals release from marine sediments

Zhong, Ai-Ping ; Guo, Shu-Hai ; LI, Feng-Mei ; LI, Gang ; Jiang, Ke-Xu

Journal of Environmental Sciences, 2006, Vol.18(6), pp.1216-1220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(06)60065-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Assessments of Trace Metals in Sediments from Dongting Lake, Central China

Yao, Zhigang ; Bao, Zhengyu ; Gao, Pu

Journal of China University of Geosciences, 2006, Vol.17(4), pp.310-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0705 ; DOI: 10.1016/S1002-0705(07)60004-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 51  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (48)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (12)
 2. 2008đến2009  (18)
 3. 2010đến2011  (8)
 4. 2012đến2014  (10)
 5. Sau 2014  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. LI
 2. Feng
 3. 杜榮民
 4. Chen, Ling
 5. Wang, Li

theo chủ đề:

 1. Heavy Metals
 2. Zinc
 3. Lead
 4. Copper
 5. Metals

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...