skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Nhan đề tạp chí: Sravnitelʹnaâ Politika xóa Tác giả/ người sáng tác: A. D. Voskressenski xóa Chủ đề: China xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE EVOLUTION OF POLITICAL SYSTEM AND POLITICAL MODERNIZATION IN CHINA: PROBLEMS AND ADVANTAGES OF THE CHINESE MODEL

A. D. Voskressenski

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.5(1(14)), pp.120-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2014-5-1(14)-120-138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPACT OF CIVILIZATIONAL SPECIFICS OF THE BIGGEST COUNTRIES ON THEIR SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT: A COMPARATIVE ANALYSIS

S. I. Lunev ; A. D. Voskressenski

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 August 2016, Vol.7(3(24)), pp.85-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2016-7-3(24)-85-106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NEW PACIFIC STRATEGIES: OPPORTUNITY OR REALITY? INFLUENCE OF THE “CHINESE FACTOR” ON THE SITUATION IN EURASIA AND THE ASIA-PACIFIC REGION

A. D. Voskressenski

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 June 2018, Vol.9(3), pp.128-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2018-9-3-128-145

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. A. D. Voskressenski
  2. Voskressenski, A. D.
  3. Lunev, S. I.
  4. А. Д. Воскресенский
  5. S. I. Lunev

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...