skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 50  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Chủ đề: Middle Aged xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang, Jian xóa Chủ đề: China xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dietary Calcium but Not Elemental Calcium from Supplements Is Associated with Body Composition and Obesity in Chinese Women

Huang, Lina ; Xue, Jingyi ; He, Ying ; Wang, Jian ; Sun, Changhao ; Feng, Rennan ; Teng, Jianhua ; He, Yonghan ; Li, Ying; Ross, Joseph S. (editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0027703 ; PMCID: 3233543 ; PMID: 22163269

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An In Vitro and In Vivo Analysis of the Correlation between Susceptibility-Weighted Imaging Phase Values and R2* in Cirrhotic Livers (SWI Phase Images in Cirrhotic Livers)

Tao, Ran ; Zhang, Jiuquan ; Dai, Yongming ; You, Zhonglan ; Fan, Yi ; Cui, Jinguo ; Wang, Jian; Wang, Yi (Editor)

2012, Vol.7(9), p.e45477 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0045477

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From In Vivo to In Vitro: Dynamic Analysis of Plasmodium falciparum var Gene Expression Patterns of Patient Isolates during Adaptation to Culture

Zhang, Qingfeng ; Zhang, Yilong ; Huang, Yufu ; Xue, Xiangyang ; He, Yan ; Sun, Xiaodong ; Wang, Jian ; Mccutchan, Thomas ; Pan, Weiqing

PLoS One, Jun 2011, Vol.6(6), p.e20591 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0020591

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gamna-Gandy Bodies of the Spleen Detected with Susceptibility Weighted Imaging: Maybe a New Potential Non-Invasive Marker of Esophageal Varices

Zhang, Jiuquan ; Tao, Ran ; You, Zhonglan ; Dai, Yongming ; Fan, Yi ; Cui, Jinguo ; Mao, Qing ; Wang, Jian; Mendelson, John E. (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0055626 ; PMCID: 3561306 ; PMID: 23383250

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of Medial Temporal Measures between Binswanger's Disease and Alzheimer's Disease

Yin, Xuntao ; Liu, Chen ; Gui, Li ; Zhao, Lu ; Zhang, Jiuquan ; Wei, Luqing ; Xie, Bing ; Zhou, Daiquan ; Li, Chuanming ; Wang, Jian; Herholz, Karl (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0086423 ; PMCID: 3900523 ; PMID: 24466084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcriptome and Network Changes in Climbers at Extreme Altitudes (Transcriptome Changes at Extreme Altitudes)

Chen, Fang ; Zhang, Wei ; Liang, Yu ; Huang, Jialiang ; Li, Kui ; Green, Christopher D ; Liu, Jiancheng ; Zhang, Guojie ; Zhou, Bing ; Yi, Xin ; Wang, Wei ; Liu, Hang ; Xu, Xiaohong ; Shen, Feng ; Qu, Ning ; Wang, Yading ; Gao, Guoyi ; San, A ; JiangBai, LuoSang ; Sang, Hua ; Fang, Xiangdong ; Kristiansen, Karsten ; Yang, Huanming ; Wang, Jun ; Han, Jing-Dong J ; Wang, Jian; Ouzounis, Christos A. (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(2), p.e31645 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0031645

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

eRF3b, a Biomarker for Hepatocellular Carcinoma, Influences Cell Cycle and Phosphoralation Status of 4E-BP1

Li, Man ; Wang, Jian ; Yang, Lei ; Gao, Ping ; Tian, Qing-Bao ; Liu, Dian-Wu; Sarkar, Devanand (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0086371 ; PMCID: 3900531 ; PMID: 24466059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MRI Findings for Frozen Shoulder Evaluation: Is the Thickness of the Coracohumeral Ligament a Valuable Diagnostic Tool? (A Thicken CHL Diagnosing Frozen Shoulder)

Li, Jin-qing ; Tang, Kang-lai ; Wang, Jian ; Li, Qi-yu ; Xu, Hao-tong ; Yang, Hui-feng ; Tan, Li-wen ; Liu, Kai-jun ; Zhang, Shao-xiang; Thiem, Ulrich (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(12), p.e28704 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0028704

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and associated factors of anxiety and depression among patients with chronic respiratory diseases in eight general hospitals in Jiangsu Province of China: A cross-sectional study

Zhou, Xianmei ; Li, Jiashu ; Gu, Wei ; Wang, Jian ; Zhu, Yimin ; Zhang, Guicai ; Ding, Yuanhua ; Tang, Yanfen

Psychiatry Research, May 2017, Vol.251, pp.48-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1781 ; E-ISSN: 1872-7123 ; DOI: 10.1016/j.psychres.2017.01.070

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge of Thrombolytic Therapy for Acute Ischemic Stroke among Community Residents in Western Urban China

Yang, Juan ; Zheng, Min ; Chen, Shuqun ; Ou, Shu ; Zhang, Jie ; Wang, Ni ; Cao, Yingying ; Wang, Jian

PLoS One, Sep 2014, Vol.9(9), p.e107892 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0107892

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of Single Nucleotide Polymorphisms in VDR and DBP Genes with HBV-Related Hepatocellular Carcinoma Risk in a Chinese Population

Peng, Qiliu ; Yang, Shi ; Lao, Xianjun ; Li, Ruolin ; Chen, Zhiping ; Wang, Jian ; Qin, Xue ; Li, Shan; Mittal, Balraj (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0116026 ; PMCID: 4277456 ; PMID: 25541958

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Susceptibility-Weighted Imaging for the Noncontrast Evaluation of Hepatocellular Carcinoma: A Prospective Study with Histopathologic Correlation

Chen, Wei ; Delproposto, Zachary ; Liu, Wei ; Kassir, Mohammad ; Wang, Zhiyuan ; Zhao, Jun ; Xie, Bing ; Wen, Yaming ; Wang, Jian ; Hu, Jiani; Ahn, Sang Hoon (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(5) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0098303 ; PMCID: 4039503 ; PMID: 24879409

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Geometry of the Bone Structure Associated with Total Hip Arthroplasty

Yang, Zhang ; Jian, Wang ; Zhi-Han, Li ; Jun, Xiao ; Liang, Zhao ; Ge, Yan ; Zhan-Jun, Shi; Ambrosio, Carlos Eduardo (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0091058 ; PMCID: 3946655 ; PMID: 24608343

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of Long-Term Burden of Excessive Adiposity and Elevated Blood Pressure From Childhood on Adulthood Left Ventricular Remodeling Patterns

Lai, Chin-Chih ; Sun, Dianjianyi ; Cen, Ruiqi ; Wang, Jian ; Li, Shengxu ; Fernandez-Alonso, Camilo ; Chen, Wei ; Srinivasan, Sathanur R ; Berenson, Gerald S

Journal of the American College of Cardiology, 14 October 2014, Vol.64(15), pp.1580-1587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2014.05.072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The development and validation of Huaxi emotional-distress index (HEI): A Chinese questionnaire for screening depression and anxiety in non-psychiatric clinical settings

Wang, Jian ; Guo, Wan-Jun ; Zhang, Lan ; Deng, Wei ; Wang, Hui-Yao ; Yu, Jian-Ying ; Luo, Shan-Xia ; Huang, Ming-Jin ; Dong, Zai-Quan ; Li, Da-Jiang ; Song, Jin-Ping ; Jiang, Yu ; Cheng, Nan-Sheng ; Liu, Xie-He ; Li, Tao

Comprehensive Psychiatry, July 2017, Vol.76, pp.87-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-440X ; E-ISSN: 1532-8384 ; DOI: 10.1016/j.comppsych.2017.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced Topological Efficiency in Cortical-Basal Ganglia Motor Network of Parkinson's Disease: A Resting State fMRI Study

Zhang, Jiuquan ; Long, Zhiliang ; Guo-Rong, Wu ; Hu, Xiaofei ; Zhang, Yanling ; Wang, Jian

PLoS One, Oct 2014, Vol.9(10), p.e108124 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0108124

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic Variants in RKIP Are Associated with Clear Cell Renal Cell Carcinoma Risk in a Chinese Population

Cao, Qiang ; Wang, Jian ; Zhang, Mingcong ; Li, Pu ; Qian, Jian ; Zhang, Shaobo ; Zhang, Lei ; Ju, Xiaobing ; Wang, Meilin ; Zhang, Zhengdong ; Li, Jie ; Gu, Min ; Zhang, Wei ; Chao, Qin ; Shao, Pengfei ; Yin, Changjun

PLoS One, Oct 2014, Vol.9(10), p.e109285 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0109285

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pulmonary high-resolution computed tomography findings in patients with synovitis, acne, pustulosis, hyperostosis and osteitis syndrome

Chen, Li ; Liu, Shuang ; Wang, Jian ; Song, Wei ; Xu, Wenshuai ; Kai-Feng, Xu ; Tian, Xinlun ; Zhang, Wen

PLoS One, Dec 2018, Vol.13(12), p.e0206858 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0206858

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary Study of MR Diffusion Tensor Imaging of Pancreas for the Diagnosis of Acute Pancreatitis

Li, Xinghui ; Zhuang, Ling ; Zhang, Xiaoming ; Wang, Jian ; Chen, Tianwu ; Li, Liangjun ; Aduah, Emmanuel Ajedichiga ; Hu, Jiani; Zhang, Heye (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0160115 ; PMCID: 5008639 ; PMID: 27584016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of community based practice of Baduanjin on self-efficacy of adults with cardiovascular diseases

Xiao, Xiangli ; Wang, Jian ; Gu, Yanmei ; Ma, Lixin

PLoS One, Jul 2018, p.e0200246 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0200246

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 50  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (3)
 2. 2011đến2012  (6)
 3. 2013đến2014  (14)
 4. 2015đến2017  (21)
 5. Sau 2017  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Jian
 2. Wang, J.
 3. Jian Wang
 4. Zhang, Jiuquan
 5. Qin, Cheng-Feng

theo chủ đề:

 1. Middle Aged
 2. Humans
 3. Female
 4. Male
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...