skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Chủ đề: China xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The EU-China relationship European perspectives ; a manual for policy makers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EU-China relationship European perspectives ; a manual for policy makers

Brown, Kerry;; Brown, Kerry

ISBN: 9781783264544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Migration, indigenization and interaction Chinese overseas and globalization.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, indigenization and interaction Chinese overseas and globalization.

Suryadinata, Leo;

E-ISBN 9814365904 ; E-ISBN 9789814365901

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Changing regional alliances for China and the West
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing regional alliances for China and the West

Lane, David ; Schmalz, Stefan ; Griffiths, Richard T. ; Umarov, Akram ; Roberts, Harry ; Wang, Xueyu ; Karim, Mohammad Razaul ; Molchanov, Mikhael A. ; Lane, David ; Zhu, Guichang;; Lane, David ; Zhu, Guichang

ISBN: 9781498562331 ; E-ISBN: 9781498562348

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...