skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 63  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Australian Journal of International Affairs xóa Chủ đề: China xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does size matter? Foreign aid in Taiwan's diplomatic strategy, 2000–8

Tubilewicz, Czeslaw ; Guilloux, Alain

Australian Journal of International Affairs, 01 June 2011, Vol.65(3), p.322-339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2011.563777

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beijing’s institutional-balancing strategies: rationales, implementation and efficacy

Yuan, Jingdong

Australian Journal of International Affairs, 04 March 2018, Vol.72(2), p.110-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2018.1444015

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan’s strategic interests in the South China Sea: beyond the horizon?

Koga, Kei

Australian Journal of International Affairs, 02 January 2018, Vol.72(1), p.16-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2017.1399337

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia and the challenges of order-building in the Indian Ocean region

Phillips, Andrew

Australian Journal of International Affairs, 01 April 2013, Vol.67(2), p.125-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2012.751965

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diversifying Australia’s Indo-Pacific infrastructure diplomacy

Wilson, Jeffrey

Australian Journal of International Affairs, 04 March 2019, Vol.73(2), p.101-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2019.1583169

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and the emerging regional order in the South Pacific

Zhang, Yongjin

Australian Journal of International Affairs, 01 September 2007, Vol.61(3), p.367-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710701531537

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sino–American relations and the ‘Australian factor’: inflated expectations or discriminate engagement?

Tow, Williamt.

Australian Journal of International Affairs, 01 December 2005, Vol.59(4), p.451-467 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710500367265

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia’s use of international education as public diplomacy in China: foreign policy or domestic agenda?

Mcconachie, Bradley

Australian Journal of International Affairs, 04 March 2019, Vol.73(2), p.198-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2019.1568388

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Engagements: Regional Issues with Global Implications

Pan, Chengxin

Australian Journal of International Affairs, 01 June 2013, Vol.67(3), p.373-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2013.784228

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The China Choice: Why America Should Share Power

Dellios, Rosita

Australian Journal of International Affairs, 01 June 2013, Vol.67(3), p.374-375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2013.784230

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Future directions in Australia–Japan relations: an Australian perspective

Walton, David

Australian Journal of International Affairs, 01 December 2006, Vol.60(4), p.598-605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710601007067

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sino–American relations: new changes and new challenges

Peng, Yuan

Australian Journal of International Affairs, 01 March 2007, Vol.61(1), p.98-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710601142526

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The limits to optimism: Australia and the rise of China

White, Hugh

Australian Journal of International Affairs, 01 December 2005, Vol.59(4), p.469-480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710500367273

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pre-1949 Chinese IR: an occluded history

Peng, Lu

Australian Journal of International Affairs, 05 December 2013, p.1-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2013.861385

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia, the United States and a 'China growing strong': Managing conflict avoidance

Tow, William T. ; Hay, Leisa

Australian Journal of International Affairs, 01 April 2001, Vol.55(1), p.37-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710120055067

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vanuatu in Australia–China–Taiwan relations

Atkinson, Joel

Australian Journal of International Affairs, 01 September 2007, Vol.61(3), p.351-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710701531529

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drawing a line in the Taiwan Strait: 'Strategic ambiguity' and its discontents

Pinsker, Roy

Australian Journal of International Affairs, 01 July 2003, Vol.57(2), p.353-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710301742

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Choosing partners in Asia

Ikenberry, G. John

Australian Journal of International Affairs, 01 November 1998, Vol.52(3), p.229-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719808445253

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and the European Union: Potential beneficiaries of Bush's global coalition

Dellios, Rosita ; Field, Heather

Australian Journal of International Affairs, 01 April 2002, Vol.56(1), p.83-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710220120856

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's regional policies: how much hegemony? 1

Harris, Stuart

Australian Journal of International Affairs, 01 December 2005, Vol.59(4), p.481-492 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710500367281

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 63  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (6)
 2. 1999đến2003  (10)
 3. 2004đến2008  (14)
 4. 2009đến2014  (23)
 5. Sau 2014  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (60)
 2. Bình xét khoa học  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tow, William T.
 2. White, Hugh
 3. Tow, William
 4. Beeson, Mark
 5. Dellios, Rosita

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...