skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Chủ đề: Latin America xóa Năm xuất bản: 2008đến2011 xóa Chủ đề: Chile xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poder Legislativo e Política Externa: Um Estudo sobre a Influência do Congresso Nacional do Chile na Formulação da Política Comercial durante a Década de 1990

Pinheiro, Flávio

Contexto Internacional, Jan-Apr 2008, Vol.30(1), pp.81-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01028529

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SciELO Brazil  (1)
  2. Publicly Available Content Database  (1)
  3. SciELO (CrossRef)  (1)
  4. SciELO  (1)
  5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pinheiro, Flávio
  2. Pinheiro, Flávio Leão
  3. Flávio Leão Pinheiro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...