skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Project MUSE xóa Năm xuất bản: 2010đến2011 xóa Chủ đề: Children Of Immigrants xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship and the Immigrant Body

Balce, Nerissa S

WSQ: Women's Studies Quarterly, 2010, Vol.38(1), pp.327-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0732-1562 ; E-ISSN: 1934-1520

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kids Are (Mostly) Alright: Second-Generation Assimilation: Comments on Haller, Portes and Lynch

Alba, Richard D ; Kasinitz, Philip ; Waters, Mary C

Social Forces, 2011, Vol.89(3), pp.763-773 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant Children: Introducing the Issue

Tienda, Marta ; Haskins, Ron

The Future of Children, 2011, Vol.21(1), pp.3-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1054-8289 ; E-ISSN: 1550-1558

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dreams Fulfilled, Dreams Shattered: Determinants of Segmented Assimilation in the Second Generation

Haller, William J ; Portes, Alejandro ; Lynch, Scott M. (Scott Michael)

Social Forces, 2011, Vol.89(3), pp.733-762 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Physical and Psychological Well-Being of Immigrant Children

Perreira, Krista M ; Ornelas, India Jane

The Future of Children, 2011, Vol.21(1), pp.195-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1054-8289 ; E-ISSN: 1550-1558

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

K-12 Educational Outcomes of Immigrant Youth

Crosnoe, Robert ; López Turley, Ruth N

The Future of Children, 2011, Vol.21(1), pp.129-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1054-8289 ; E-ISSN: 1550-1558

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Living Arrangements of Children of Immigrants

Landale, Nancy ; Thomas, Kevin J. A ; Van Hook, Jennifer

The Future of Children, 2011, Vol.21(1), pp.43-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1054-8289 ; E-ISSN: 1550-1558

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...