skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Cơ sở dữ liệu: UNT Digital Library xóa Chủ đề: Children xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Boy with American flag] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Boy protester] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Boy protester with American flag] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Young protesters] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Photographer photographs boy protester] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Boy among a large crowd of protesters] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Girl holds American flag and rides in a toy car] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters with signs and flags outside of Cathedral Santuario de Guadalupe] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Man gives a girl an American flag in front of Cathedral Santuario de Guadalupe] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Chủ đề 

  1. Demonstrations  (8)
  2. Rallies  (8)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Castillo, José L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...