skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2014đến2015 xóa Chủ đề: Childbirth xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unexpected consequences: women’s experiences of a self-hypnosis intervention to help with pain relief during labour

Finlayson, Kenneth ; Downe, Soo ; Hinder, Susan ; Carr, Helen ; Spiby, Helen ; Whorwell, Peter

BMC Pregnancy and Childbirth, 2015, Vol.15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712393 ; DOI: 10.1186/s12884-015-0659-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Whorwell, P
  2. Finlayson, K.
  3. Carr, Helen
  4. Carr, H.
  5. Whorwell, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...