skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 521  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Chemistry and Materials Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Inorganic and Organometallic Macromolecules
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inorganic and Organometallic Macromolecules

Alaa S. Abd-El-Aziz, Charles E. Carraher; Charles U. Pittman, Martel Zeldin.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24146

Truy cập trực tuyến

2
Equilibrium Between Phases of Matter
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equilibrium Between Phases of Matter

H.A.J. Oonk, M.T. Calvet.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25250

Truy cập trực tuyến

3
Dilute III-V Nitride Semiconductors and Material Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dilute III-V Nitride Semiconductors and Material Systems

Ayşe Erol.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25239

Truy cập trực tuyến

4
Elements of Synthesis Planning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elements of Synthesis Planning

R.W. Hoffmann.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25245

Truy cập trực tuyến

5
Internet and Network Economics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet and Network Economics

Papadimitriou, Christos; Zhang, Shuzhong

978-3-540-92184-4; 0302-9743; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24756

Truy cập trực tuyến

6
Environmental Technology in the Oil Industry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Technology in the Oil Industry

Stefan T. Orszulik.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25248

Truy cập trực tuyến

7
Electron Microscopy of Polymers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electron Microscopy of Polymers

Goerg H. Michler.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25243

Truy cập trực tuyến

8
Engineering of Crystalline Materials Properties
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering of Crystalline Materials Properties

Juan J. Novoa, Dario Braga, Lia Addadi.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25246

Truy cập trực tuyến

9
Integral Foam Molding of Light Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integral Foam Molding of Light Metals

Carolin Koerner.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24160

Truy cập trực tuyến

10
Electrochemical Dictionary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical Dictionary

Allen J. Bard, György Inzelt.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25242

Truy cập trực tuyến

11
Detection of Liquid Explosives and Flammable Agents in Connection with Terrorism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of Liquid Explosives and Flammable Agents in Connection with Terrorism

Kuznetsov, Andrey; Schubert, Hiltmar

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25232

Truy cập trực tuyến

12
Heterocyclic Polymethine Dyes : synthesis, properties and applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterocyclic Polymethine Dyes : synthesis, properties and applications

Strekowski, Lucjan; Armitage, B. A.; Chen, Y.; Dobhal, M. P.; Henary, M.; James, N.; Kabat, J.; Kim, J.; Mojzych, M.; Nakazumi, H.; Pandey, R. K.; Patonay, G.; Shirinian, V. Z.; Traven, V. F.; Watson, A.; Yagi, S.; Jedrzejewska, B.; Paczkowski, J.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25376

Truy cập trực tuyến

13
Green Chemical Reactions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Green Chemical Reactions

Pietro Tundo, Vittorio Esposito

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25369

Truy cập trực tuyến

14
Halogen Bonding
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Halogen Bonding

P. Metrangolo, G. Resnati

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25372

Truy cập trực tuyến

15
Meat Biotechnology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meat Biotechnology

Fidel Toldrá.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26105

Truy cập trực tuyến

16
Mechanical Response of Composites
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical Response of Composites

Pedro P. Camanho, Carlos G. Dávila, Silvestre T. Pinho, Joris J. C. Remmers.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26103

Truy cập trực tuyến

17
Heat and cold storage with PCM
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat and cold storage with PCM

D. Mewes, F. Mayinger

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25377

Truy cập trực tuyến

18
Handbook of Nutrition and Pregnancy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Nutrition and Pregnancy

Carol J. Lammi-Keefe, Sarah C. Couch, Elliot H. Philipson

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25379

Truy cập trực tuyến

19
Interfacial Processes and Molecular Aggregation of Surfactants
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interfacial Processes and Molecular Aggregation of Surfactants

Ranga Narayanan.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24658

Truy cập trực tuyến

20
Intellectual Property in the Food Technology Industry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intellectual Property in the Food Technology Industry

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24459

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 521  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (283)
 2. Toàn văn trực tuyến (277)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (6)
 2. 1999đến2000  (15)
 3. 2001đến2002  (40)
 4. 2003đến2005  (39)
 5. Sau 2005  (421)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (272)
 2. Sách  (235)
 3. Bình xét khoa học  (11)
 4. Book Chapters  (3)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (396)
 2. German  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Burda, Jaroslav V
 2. Leszczynski, Jerzy
 3. Sokalski, W. Andrzej
 4. Singh, R
 5. Gambhir, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...