skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mallavarapu, Megharaj xóa Chủ đề: Chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ fabrication of green reduced graphene-based biocompatible anode for efficient energy recycle

Cheng, Ying ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi ; Chen, Zuliang

Chemosphere, February 2018, Vol.193, pp.618-624 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.11.057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccessibility of arsenic and cadmium assessed for in vitro bioaccessibility in spiked soils and their interaction during the Unified BARGE Method (UBM) extraction

Xia, Qing ; Peng, Cheng ; Lamb, Dane ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi ; Ng, Jack C

Chemosphere, March 2016, Vol.147, pp.444-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.12.091

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of arsenic and cadmium on bioaccessibility of lead in spiked soils assessed by Unified BARGE Method

Xia, Qing ; Peng, Cheng ; Lamb, Dane ; Kader, Mohammed ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi ; Ng, Jack C

Chemosphere, July 2016, Vol.154, pp.343-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.03.133

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comprehensive Review of Aliphatic Hydrocarbon Biodegradation by Bacteria

Abbasian, Firouz ; Lockington, Robin ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi

Applied biochemistry and biotechnology, June 2015, Vol.176(3), pp.670-99 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1559-0291 ; PMID: 25935219 Version:1 ; DOI: 10.1007/s12010-015-1603-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A pyrosequencing-based analysis of microbial diversity governed by ecological conditions in the Winogradsky column

Abbasian, Firouz ; Lockington, Robin ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi

World Journal of Microbiology and Biotechnology, 2015, Vol.31(7), pp.1115-1126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-3993 ; E-ISSN: 1573-0972 ; DOI: 10.1007/s11274-015-1861-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ, COMPOSITION ET SYSTÈME POUR DÉGRADER UN COMPOSÉ ORGANIQUE FLUORÉ
METHOD, COMPOSITION AND SYSTEM FOR DEGRADING A FLUORINATED ORGANIC COMPOUND

Fang, Cheng ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method, composition and system for degrading a fluorinated organic compound

Fang, Cheng ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5)
 2. Sáng chế  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Naidu, Ravi
 2. Mallavarapu, Megharaj
 3. Naidu, R
 4. Mallavarapu, M
 5. Lockington, Robin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...