skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Chủ đề: Alloys xóa Chủ đề: Chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient use of iron impurity in Al--Si alloys.(Report)

Zhang, Yong ; Zheng, Hongliang ; Liu, Yue ; Shi, Lei ; Zhao, Qingming ; Tian, Xuelei

Journal of Alloys and Compounds, Dec 5, 2014, Vol.615, p.594 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.06.114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced nucleation of primary silicon in Al-20 wt. % Si alloy with Ni-Si inoculation.(Report)

Yu, Wenhui ; Zhang, Yong ; Yan, Tingliang ; Liu, Yue ; Jiang, Aolei ; Zheng, Hongliang ; Tian, Xuelei

Journal of Alloys and Compounds, Feb 5, 2017, Vol.693, p.303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.09.188

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALLNANOPARTIKEL-DEKORIERTE NANORÖHREN ZUR GASMESSUNG
NANOTUBES DÉCORÉS DE NANOPARTICULES MÉTALLIQUES POUR LA DÉTECTION DE GAZ
GAS SENSOR COMPRISING METAL NANOPARTICLE-DECORATED CARBON NANOTUBES AND METHOD OF PRODUCING METAL NANOPARTICLE-DECORATED CARBON NANOTUBES

Iftime, Gabriel ; Smith, Clinton ; Schwartz, David Eric ; Zhang, Yong ; Vedharathinam, Vedasri

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACIER POUR TUBE SPIRALÉ À FAIBLE RAPPORT D'ÉLASTICITÉ ET ULTRA-HAUTE RÉSISTANCE ET PROCÉDÉ DE PRÉPARATION ASSOCIÉ
一种低屈强比超高强度连续油管用钢及其制造方法
STEEL FOR COILED TUBING WITH LOW YIELD RATIO AND ULTRA-HIGH STRENGTH AND PREPARATION METHOD THEREOF

Zhang, Chuanguo ; Sun, Leilei ; Zheng, Lei ; Pang, Houjun ; Liu, Jian ; Zhang, Yong ; Xu, Guodong

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the stacking fault energy related deformation mechanism of nanocrystalline Cu and Cu alloys: A first-principles and TEM study

Zhang, Yong ; Guo, Jinming ; Chen, Jianghua ; Wu, Cuilan ; Kormout, Karoline Sophie ; Ghosh, Pradipta ; Zhang, Zaoli

Journal of Alloys and Compounds, 05 March 2019, Vol.776, pp.807-818 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.10.275

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microwave irradiation assisted rapid synthesis of Fe–Ru bimetallic nanoparticles and their catalytic properties in water-gas shift reaction

Du, Jian-Quan ; Zhang, Yong ; Tian, Tian ; Yan, Shan-Cheng ; Wang, Hai-Tao

Materials Research Bulletin, 2009, Vol.44(6), pp.1347-1351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-5408 ; E-ISSN: 1873-4227 ; DOI: 10.1016/j.materresbull.2008.12.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and microtexture evolution of shear bands in Al–Cu single crystal during asymmetric rolling

Guo, Xiaobin ; Deng, Yunlai ; Zhang, Yong ; Zhang, Jin ; Zhang, Xinming

Materials Characterization, June 2017, Vol.128, pp.37-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-5803 ; E-ISSN: 1873-4189 ; DOI: 10.1016/j.matchar.2017.03.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5)
 2. Sáng chế  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (2)
 2. Chinese  (1)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Yong
 2. Zhang, Y.
 3. Liu, Yue
 4. Zheng, Hongliang
 5. Tian, Xuelei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...