skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.095  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa Chủ đề: Chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural changes in cuticles on violin bow hair caused by wear

Yamamoto, Tomoko ; Sugiyama, Shigeru

Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 2010, Vol.74(2), pp.408-10 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1347-6947 ; PMID: 20139598 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

調律器

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

包被部材付き弓毛用塗布剤

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

楽器用ストラップ

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

鍵盤楽器のための光照射装置
LIGHT IRRADIATION DEVICE FOR KEYBOARD INSTRUMENT

Momotake Shoichi

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

折り畳み型卓上譜面台

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

演奏補助表示装置および演奏補助表示方法
PERFORMANCE AUXILIARY DISPLAY DEVICE AND PERFORMANCE AUXILIARY DISPLAY METHOD

Matsumoto Shuichi ; Uesugi Nobutoshi

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

楽譜表示装置、楽譜表示方法及びプログラム
MUSICAL SCORE DISPLAY DEVICE, MUSICAL SCORE DISPLAY METHOD, AND PROGRAM

Soejima Junichiro

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

楽器ホルダー
MUSICAL INSTRUMENT HOLDER

Onodera Taeko

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

楽器用調湿シート
MOISTURE CONDITIONING SHEET FOR MUSICAL INSTRUMENT

Hara Masumi

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

楽譜表示方法、楽譜表示装置、楽譜表示プログラム
MUSICAL SCORE DISPLAY METHOD, MUSICAL SCORE DISPLAY DEVICE, MUSICAL SCORE DISPLAY PROGRAM

Uemura Norihiro ; Nagata Tadashi

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ギターチューナ
GUITAR TUNER

Higo Kosuke

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

調律装置

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

弦楽器用調湿用品

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

着脱式演奏補助具

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

音響信号のアライメント装置、アライメント方法及びコンピュータプログラム

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ギターチューナ

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

電子ギター用レスト(支持具)
ELECTRONIC GUITAR REST (SUPPORT TOOL)

Tomita Masayuki

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

楽器用収容具
ACCOMMODATION TOOL FOR MUSICAL INSTRUMENT

Nomiyama Yoko

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

調律器

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.095  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (7)
 2. 2000đến2004  (8)
 3. 2005đến2009  (43)
 4. 2010đến2015  (331)
 5. Sau 2015  (706)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (1.094)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (581)
 2. French  (165)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...