skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.481  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear Speckle-related Protein 70 Binds to Serine/Arginine-rich Splicing Factors 1 and 2 via an Arginine/Serine-like Region and Counteracts Their Alternative Splicing Activity

Kim, Chang-Hyun ; Kim, Young-Dae ; Choi, Eun-Kyung ; Kim, Hye-Ran ; Na, Bo-Ra ; Im, Sin-Hyeog ; Jun, Chang-Duk

The Journal of biological chemistry, 18 March 2016, Vol.291(12), pp.6169-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 26797131 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M115.689414

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The hsa-miR-5739 modulates the endoglin network in endothelial cells derived from human embryonic stem cells

Yoo, Jung Ki ; Kim, Jumi ; Choi, Seong-Jun ; Kim, Chang-Hyun ; Lee, Dong Ryul ; Chung, Hyung Min ; Kim, Jin Kyeoung

Biochemical and Biophysical Research Communications, 18 November 2011, Vol.415(2), pp.258-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/j.bbrc.2011.10.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential of anaerobic digestion for material recovery and energy production in waste biomass from a poultry slaughterhouse

Yoon, Young-Man ; Kim, Seung-Hwan ; Oh, Seung-Yong ; Kim, Chang-Hyun

Waste Management, January 2014, Vol.34(1), pp.204-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; E-ISSN: 1879-2456 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2013.09.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A macroscopic model for vertical graphene-organic semiconductor heterojunction field-effect transistors

Kim, Chang-Hyun ; Hlaing, Htay ; Kymissis, Ioannis

Organic Electronics, September 2016, Vol.36, pp.45-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1566-1199 ; E-ISSN: 1878-5530 ; DOI: 10.1016/j.orgel.2016.05.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Piss vessel for sufferer

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS FOR DRIVING GYROSCOPE SENSOR

Kim Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gyroscope sensor circuit

Kim Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

개인용컴퓨터의 소비전력 자동 저감장치 및 그 방법
Automatic power consumption reduction device and method for personal computer

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for controlling an inverter for driving a swing motor

Kim Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

半导体器件
Semiconductor devices

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

독립형 태양광패널 육상 구조물
GROUND STRUCTURES FOR STAND-ALONE SOLAR PANELS

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

包括延迟电路的半导体器件及其操作方法
Semiconductor device including delay circuit and operating method thereof

Kim Chang-Hyun

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEMICONDUCTOR DEVICES AND SEMICONDUCTOR SYSTEMS INCLUDING THE SAME

Kim Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEMICONDUCTOR DEVICE INCLUDING DELAY CIRCUIT AND OPERATING METHOD THEREOF

Kim Chang-Hyun

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory device, refresh method, and system including the same

Kim Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FRYING PAN WITH OIL SUPPLY APPARATUS

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METAL ALLOY FOR ACCESSORY

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

반도체장치 및 반도체시스템
SEMICONDUCTOR DEVICE AND SEMICONDUCTOR SYSTEM

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

WATER GATE SAFETY SYSTEM

Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.481  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (25)
 2. 1996đến2001  (47)
 3. 2002đến2007  (236)
 4. 2008đến2014  (656)
 5. Sau 2014  (517)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (1.466)
 2. Bài báo  (15)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.439)
 2. Korean  (574)
 3. French  (125)
 4. German  (107)
 5. Chinese  (54)
 6. Japanese  (5)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kim, Chang-Hyun
 2. Kim Chang-Hyun
 3. Kim, Young Kil
 4. Seo, Young AE
 5. Lee, KI Young

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...