skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testremsa och förfarande för framställning därav
Testiliuska ja menetelmä sen muodostamiseksi

Alakaerppae, Ismo ; Olkkonen, Juuso ; Erho, Tomi

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigointimenetelmä, ohjelmatuote ja laite tiedon esittämiseksi käyttöliittymässä

Metsaevainio,Jukka-Pekka ; Hartojoki,Anna-Leena ; Alakaerppae,Ismo ; Hukkanen,Riku ; Penttilae,Kari

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDE DE NAVIGATION, PRODUIT PROGRAMME ET DISPOSITIF DE PRESENTATION D'INFORMATIONS DANS UNE INTERFACE UTILISATEUR
NAVIGATION METHOD, PROGRAM PRODUCT AND DEVICE FOR PRESENTING INFORMATION IN A USER INTERFACE

Metsaevainio, Jukka-Pekka ; Hartojoki, Anna-Leena ; Alakaerppae, Ismo ; Hukkanen, Riku ; Penttilae, Kari

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. French  (2)
 2. German  (2)
 3. English  (2)
 4. Finnish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Alakaerppae, Ismo
 2. Penttilae, Kari
 3. Hukkanen, Riku
 4. Metsaevainio, Jukka-Pekka
 5. Hartojoki, Anna-Leena

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...