skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ninhydrin - Molecule of the Month April 2018 [Archived version]

Li Liang

DOI: 10.6084/m9.figshare.5972428

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ninhydrin - Molecule of the Month April 2018 [Archived version]

Li Liang

DOI: 10.6084/m9.figshare.5972428.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5972428

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

New isocoumarin and stilbenoid derivatives from the tubers of Sparganium stoloniferum (Buch.-Ham.)

Da-Wei Wu ; Qiao-Li Liang ; Xiao-Long Zhang ; Zheng Jiang ; Xiu-He Fan ; Wei Yue ; Qi-Nan Wu

DOI: 10.6084/m9.figshare.4239581 ; Related DOI: 10.1080/14786419.2016.1217206

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

New isocoumarin and stilbenoid derivatives from the tubers of Sparganium stoloniferum (Buch.-Ham.)

Da-Wei Wu ; Qiao-Li Liang ; Xiao-Long Zhang ; Zheng Jiang ; Xiu-He Fan ; Wei Yue ; Qi-Nan Wu

DOI: 10.6084/m9.figshare.4239581.v1 ; Related DOI: 10.1080/14786419.2016.1217206 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4239581

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MicroRNA-224 sustains Wnt/β-catenin signaling and promotes aggressive phenotype of colorectal cancer

Tingting Li ; Qiuhua Lai ; Shuyang Wang ; Juanjuan Cai ; Zhiyuan Xiao ; Danling Deng ; Liuqing He ; Hongli Jiao ; Yaping Ye ; Li Liang ; Yanqing Ding ; Wenting Liao

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3624554.v1 ; Related DOI: 10.1186/s13046-016-0287-1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3624554

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 3: Data S1. of MicroRNA-224 sustains Wnt/β-catenin signaling and promotes aggressive phenotype of colorectal cancer

Tingting Li ; Qiuhua Lai ; Shuyang Wang ; Juanjuan Cai ; Zhiyuan Xiao ; Danling Deng ; Liuqing He ; Hongli Jiao ; Yaping Ye ; Li Liang ; Yanqing Ding ; Wenting Liao

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3624554_D1.v1 ; Related DOI: 10.1186/s13046-016-0287-1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3624554_D1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MicroRNA-224 sustains Wnt/β-catenin signaling and promotes aggressive phenotype of colorectal cancer

Tingting Li ; Qiuhua Lai ; Shuyang Wang ; Juanjuan Cai ; Zhiyuan Xiao ; Danling Deng ; Liuqing He ; Hongli Jiao ; Yaping Ye ; Li Liang ; Yanqing Ding ; Wenting Liao

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3624554 ; Related DOI: 10.1186/s13046-016-0287-1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 3: Data S1. of MicroRNA-224 sustains Wnt/β-catenin signaling and promotes aggressive phenotype of colorectal cancer

Tingting Li ; Qiuhua Lai ; Shuyang Wang ; Juanjuan Cai ; Zhiyuan Xiao ; Danling Deng ; Liuqing He ; Hongli Jiao ; Yaping Ye ; Li Liang ; Yanqing Ding ; Wenting Liao

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3624554_D1 ; Related DOI: 10.1186/s13046-016-0287-1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibition of programmed cell death protein ligand-1 (PD-L1) by benzyl ether derivatives: analyses of conformational change, molecular recognition, and binding free energy

Xin Sun ; Li Liang ; Jinke Gu ; Wei Zhuo ; Xiao Yan ; Tao Xie ; Zhixiang Wu ; Xinyu Liu ; Xiaojun Gou ; Wei Liu ; Gang He ; Ya Gan ; Shan Chang ; Hubing Shi ; Jianping Hu

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531349.V1 ; Related DOI: 10.1080/07391102.2018.1563568 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7531349

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM5 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531052 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM6 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531061 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM3 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531043.V1 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7531043

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM6 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531061.V1 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7531061

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibition of programmed cell death protein ligand-1 (PD-L1) by benzyl ether derivatives: analyses of conformational change, molecular recognition, and binding free energy

Xin Sun ; Li Liang ; Jinke Gu ; Wei Zhuo ; Xiao Yan ; Tao Xie ; Zhixiang Wu ; Xinyu Liu ; Xiaojun Gou ; Wei Liu ; Gang He ; Ya Gan ; Shan Chang ; Hubing Shi ; Jianping Hu

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531349 ; Related DOI: 10.1080/07391102.2018.1563568

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM8 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531070.V1 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7531070

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM8 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531070 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM5 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531052.V1 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7531052

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM3 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531043 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

TLE3 represses colorectal cancer proliferation by inhibiting MAPK and AKT signaling pathways

Run-Wei Yang ; Ying-Yue Zeng ; Wen-Ting Wei ; Yan-Mei Cui ; Hui-Ying Sun ; Yue-Long Cai ; Xin-Xin Nian ; Yun-Teng Hu ; Yu-Ping Quan ; Sheng-Lu Jiang ; Meng Wang ; Ya-Li Zhao ; Jun-Feng Qiu ; Ming-Xuan Li ; Jia-Huan Zhang ; Mei-Rong He ; Li Liang ; Yan-Qing Ding ; Wen-Ting Liao

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3614225 ; Related DOI: 10.1186/s13046-016-0426-8

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

TLE3 represses colorectal cancer proliferation by inhibiting MAPK and AKT signaling pathways

Run-Wei Yang ; Ying-Yue Zeng ; Wen-Ting Wei ; Yan-Mei Cui ; Hui-Ying Sun ; Yue-Long Cai ; Xin-Xin Nian ; Yun-Teng Hu ; Yu-Ping Quan ; Sheng-Lu Jiang ; Meng Wang ; Ya-Li Zhao ; Jun-Feng Qiu ; Ming-Xuan Li ; Jia-Huan Zhang ; Mei-Rong He ; Li Liang ; Yan-Qing Ding ; Wen-Ting Liao

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3614225.v1 ; Related DOI: 10.1186/s13046-016-0426-8 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3614225

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li Liang
  2. Jaime Tarigo
  3. Henry Marr
  4. Adam Vigil
  5. Elizabeth Scholl

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...