skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Chủ đề: Chelation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, Characterization and In Vitro Evaluation of a Novel Glycol Chitosan-EDTA Conjugate to Inhibit Aminopeptidase-Mediated Degradation of Thymopoietin Oligopeptides

Chen, Yan ; Li, Feng ; Cui, Lili ; Shi, Nianqiu ; Kong, Wei ; Zhang, Yong

Molecules, 2017, p.1253 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14203049 ; DOI: 10.3390/molecules22081253

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultraviolet light triggers the conversion of Cu2+-bound A[beta]42 aggregates into cytotoxic species in a copper chelation-independent manner

Dong, Xiongwei ; Zhang, Zhe ; Zhao, Dan ; Liu, Yaojing ; Meng, Yan ; Zhang, Yong ; Zhang, Dan ; Liu, Changlin

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Sep 2015, p.13897 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep13897

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yong
  2. Zhang, Y
  3. Yong Zhang
  4. Liu, Yaojing
  5. Zhang, Zhe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...