skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Horlick, Eric xóa Tác giả/ người sáng tác: Ringel, Richard xóa Chủ đề: Certification xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCAI/AATS/ACC/STS operator and institutional requirements for transcatheter valve repair and replacement, part III

Hijazi, Ziyad M ; Ruiz, Carlos E ; Zahn, Evan ; Ringel, Richard ; Aldea, Gabriel S ; Bacha, Emile A ; Bavaria, Joseph ; Bolman, R Morton ; Cameron, Duke E ; Dean, Larry S ; Feldman, Ted ; Fullerton, David ; Horlick, Eric ; Mack, Michael J ; Miller, D Craig ; Moon, Marc R ; Mukherjee, Debabrata ; Trento, Alfredo ; Tommaso, Carl L;

Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, May, 2015, Vol.149(5), p.e71-e78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5223

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ringel, Richard
  2. Bolman, R Morton
  3. Horlick, Eric
  4. Miller, D Craig
  5. Zahn, Evan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...