skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Biology xóa Tác giả/ người sáng tác: Berret, Bastien xóa Chủ đề: Central Nervous System xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence for composite cost functions in arm movement planning: an inverse optimal control approach

Berret, Bastien ; Chiovetto, Enrico ; Nori, Francesco ; Pozzo, Thierry

PLoS Computational Biology, October 2011, Vol.7(10), p.e1002183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1002183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pozzo, Thierry
  2. Nori, Francesco
  3. Chiovetto, Enrico
  4. Diedrichsen, Jörn
  5. Berret, Bastien

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...