skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Environmental Management xóa Chủ đề: Cement xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of arsenic immobilization in synthetically prepared cemented paste backfill specimens

Coussy, Samuel ; Benzaazoua, Mostafa ; Blanc, Denise ; Moszkowicz, Pierre ; Bussière, Bruno

Journal of Environmental Management, 2012, Vol.93(1), pp.10-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4797 ; E-ISSN: 1095-8630 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2011.08.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Coussy, Samuel
  2. Moszkowicz, Pierre
  3. Blanc , Denise
  4. Moszkowicz , Pierre
  5. Bussière, Bruno

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...