skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Proteasome assembly defect due to a proteasome subunit beta type 8 (PSMB8) mutation causes the autoinflammatory disorder, Nakajo-Nishimura syndrome
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteasome assembly defect due to a proteasome subunit beta type 8 (PSMB8) mutation causes the autoinflammatory disorder, Nakajo-Nishimura syndrome

Arima, K. ; Kinoshita, A. ; Mishima, H. ; Kanazawa, N. ; Kaneko, T. ; Mizushima, T. ; Ichinose, K. ; Nakamura, H. ; Tsujino, A. ; Kawakami, A. ; Matsunaka, M. ; Kasagi, S. ; Kawano, S. ; Kumagai, S. ; Ohmura, K. ; Mimori, T. ; Hirano, M. ; Ueno, S. ; Tanaka, K. ; Tanaka, M. ; Toyoshima, I. ; Sugino, H. ; Yamakawa, A. ; Tanaka, K. ; Niikawa, N. ; Furukawa, F. ; Murata, S. ; Eguchi, K. ; Ida, H. ; Yoshiura, K.-I.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 09/06/2011, Vol.108(36), pp.14914-14919 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1106015108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Requirement for Arf6 in breast cancer invasive activities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirement for Arf6 in breast cancer invasive activities

Hashimoto, S. ; Onodera, Y. ; Hashimoto, A. ; Tanaka, M. ; Hamaguchi, M. ; Yamada, A. ; Sabe, H.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 04/27/2004, Vol.101(17), pp.6647-6652 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0401753101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Germ cells are essential for sexual dimorphism in the medaka gonad
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Germ cells are essential for sexual dimorphism in the medaka gonad

Kurokawa, H. ; Saito, D. ; Nakamura, S. ; Katoh-Fukui, Y. ; Ohta, K. ; Baba, T. ; Morohashi, K.-I. ; Tanaka, M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 10/23/2007, Vol.104(43), pp.16958-16963 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0609932104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tanaka, M.
  2. Mizushima, Tsunehiro
  3. Tanaka, Keiko
  4. Tanaka, Masami
  5. Saito, Daisuke

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...