skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Bioline International xóa Chủ đề: Cattle xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship between soil cobalt and vitamin B12 levels in the liver of livestock in Saudi Arabia: role of competing elements in soils

Huwait, Etimad A ; Kumosani, Taha A ; Moselhy, Said S ; Mosaoa, Rami M ; Yaghmoor, Soonham S

African health sciences, September 2015, Vol.15(3), pp.993-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1729-0503 ; PMID: 26957992 Version:1 ; DOI: 10.4314/ahs.v15i3.38

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mosaoa, R.M.
  2. Huwait, Ea
  3. Kumosani, Taha A.
  4. Moselhy, SS
  5. Mosaoa, Rami M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...