skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Tác giả/ người sáng tác: Yao, Y. xóa Chủ đề: Catalysts xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterization of anionic rare-earth metal amides stabilized by phenoxy-amido ligands and their catalytic behavior for the polymerization of lactide

Lu, Min ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 28 October 2010, Vol.39(40), pp.9530-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1477-9234 ; PMID: 20820599 Version:1 ; DOI: 10.1039/c0dt00025f

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic addition of amines to carbodiimides by bis(-diketiminate)lanthanide( ii ) complexes and mechanistic studies

Xue, Mingqiang ; Zheng, Yu ; Hong, Yubiao ; Yao, Yingming ; Xu, Fan ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Dalton Transactions, Dalton Transactions, 2015, Vol.44(46), pp.20075-20086 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-9238 ; E-ISSN: 1477-9246 ; DOI: 10.1039/c5dt03674g

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterization of amine bridged bis(phenolate) lanthanide aryloxides and their application in the polymerization of lactide

Nie, Kun ; Gu, Xiangyong ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 07 August 2010, Vol.39(29), pp.6832-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1477-9234 ; PMID: 20520920 Version:1 ; DOI: 10.1039/c001888k

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bimetallic lanthanide amido complexes as highly active initiators for the ring-opening polymerization of lactides

Sun, Song ; Nie, Kun ; Tan, Yufang ; Zhao, Bei ; Zhang, Yong ; Shen, Qi ; Yao, Yingming

Dalton Transactions, Dalton Transactions, 2013, Vol.42(8), pp.2870-2878 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-9236 ; E-ISSN: 1477-9244 ; DOI: 10.1039/c2dt31597a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic production of cyclic carbonates mediated by lanthanide phenolates under mild conditions

Qin, Jie ; Wang, Peng ; Li, Qingyan ; Zhang, Yong ; Yuan, Dan ; Yao, Yingming

Chemical Communications, 2014, Vol.50(75), pp.10952-10955 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/c4cc02065k

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and Characterization of A Polynuclear Yttrium Trifluoroethoxide and Its Activity for Oligomerization of Phenyl Isocyanate

Peng, Hongmei ; Yao, Yingming ; Deng, Mingyu ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Journal of Rare Earths, 2006, Vol.24(4), pp.509-512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0721 ; DOI: 10.1016/S1002-0721(06)60153-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yong
  2. Zhang, Y.
  3. Yao, Y.
  4. Yao, Yingming
  5. Yao, Ym

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...