skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2008đến2012 xóa Nhan đề tạp chí: KSII Transactions on Internet and Information Systems xóa Chủ đề: Cascaded-CCA xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Energy Efficient Clear Channel Assessment for Wireless Network

Soo Young Shin ; Iyappan Ramachandran ; Sumit Roy

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), August 2011, Vol.5(8), pp.1404-1422 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ramachandran, I
  2. Iyappan Ramachandran
  3. 신수용
  4. Shin, S.Y.
  5. Soo Young Shin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...