skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Pelachaud, Catherine xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Cartoon Animation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A case study of gesture expressivity breaks

Chafai, Nicolas ; Pelachaud, Catherine ; Pelé, Danielle

Language Resources and Evaluation, Dec 2007, Vol.41(3-4), pp.341-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1574020X ; E-ISSN: 1574-0218 ; DOI: 10.1007/s10579-007-9051-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Arts & Humanities Full Text  (1)
  2. Springer (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...