skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Chủ đề: Parameter Estimation xóa Chủ đề: Cardiac Electromechanical Model xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Velocity-based cardiac contractility personalization from images using derivative-free optimization

Wong, Ken C.L ; Sermesant, Maxime ; Rhode, Kawal ; Ginks, Matthew ; Aldo Rinaldi, C ; Razavi, Reza ; Delingette, Hervé ; Ayache, Nicholas; Sermesant, Maxime (Editor)

Journal of mechanical behavior of biomedical materials, March 2015, Vol.43, pp.35-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-6161 ; E-ISSN: 1878-0180 ; DOI: 10.1016/j.jmbbm.2014.12.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. HAL (CCSd)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ayache, Nicholas
  2. Rhode, Kawal
  3. Rinaldi, Caldo
  4. Delingette, Herve
  5. Ginks, Matthew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...