skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Chủ đề: Carbon xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atomistic simulations of carbon effect on kink-pair energetics of bcc iron screw dislocations

Wang, Yinan ; Wang, Xiaoyang ; Li, Qiulin ; Xu, Ben ; Liu, Wei

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(15), pp.10728-10736 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03564-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon microtubes derived from self-rolled chitosan acetate films and graphitized by joule heating

Beda, Adrian ; Yamada, Haijime ; Egunov, Aleksandr ; Ghimbeu, Camélia ; Malval, Jean-Pierre ; Saito, Yukie ; Luchnikov, Valeriy

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(16), pp.11345-11356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03675-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile preparation of amorphous carbon-coated tungsten trioxide containing oxygen vacancies as photocatalysts for dye degradation

Tong, Mingxing ; Yang, Jiaxing ; Jin, Qiuyang ; Zhang, Xuan ; Gao, Jing ; Li, Guohua

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(15), pp.10656-10669 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03645-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NEXAFS spectroscopy study of lithium interaction with nitrogen incorporated in porous graphitic material

Lapteva, L. ; Fedoseeva, Yu. ; Shlyakhova, E. ; Makarova, A. ; Bulusheva, L. ; Okotrub, A.

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(16), pp.11168-11178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03586-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical insight into plasma deposition of laccase bio-coating formation

Malinowski, Szymon ; Jaroszyńska-Wolińska, Justyna ; Herbert, P.

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(15), pp.10746-10763 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03641-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...