skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1989đến1995 xóa Chủ đề: Cancer xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indoor radon and lung cancer: estimating the risks

Samet, Jonathan M.

The Western Journal of Medicine, Jan, 1992, Vol.156(1), p.25(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-0415

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smoke and mirrors: the EPA's flawed study of environmental tobacco smoke and lung cancer. (Environmental Protection Agency)

Huber, Gary L. ; Brockie, Robert E. ; Majhajan, Vijay K.

Regulation, Summer, 1993, Vol.16(3), p.44(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-0590

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Home radon hazards: all too real

Raloff, Janet

Science News, Oct 27, 1990, Vol.138(17), p.260(1)

ISSN: 0036-8423

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Even low levels of ozone in smog harm the lungs

Read, Cathy

New Scientist, Sept 9, 1989, Vol.123(1681), p.40(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0262-4079

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Samet, J M
  2. J. Raloff
  3. Read C
  4. Raloff, J.
  5. Huber, Gary

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...