skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Campylobacter Insulaenigrae xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Campylobacter insulaenigrae: first isolation report from South American sea lion (Otaria flavescens, (Shaw, 1800)

González, Mario ; Paz Villanueva, Maria ; Debruyne, Lies ; Vandamme, Peter ; Fernández, Heriberto

BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, 2011 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1517-8382 ; DOI: 10.1590/S1517-838220110.010.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mario González
  2. González, Mario
  3. Gonzalez, Mario
  4. Debruyne, L.
  5. Debruyne, Lies

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...