skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 7.869  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Korean xóa Tất cả các phiên bản Calculating xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR SEARCHING FOR DATA OBJECT

Cho, Hyung Ju ; Chung, Tae Sun ; Kwon, Se Jin

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

경로 추천 장치 및 방법
APPARATUS AND METHOD FOR ROUTE RECOMMENDATION

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR AUTOMATIC CHANGE DETECTION BASED ON AREAL FEATURE MATCHING IN DIFFERENT NETWORK DATASETS

Yu, KI Yun ; Kim, Ji Young ; Lee, Joon Pyo

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD OF PROVIDING USER INTERFACE OF ROUTE NOTIFYING TERMINAL AND APPARATUS FOR THE SAME

Kim, Yong Jae

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

경로 중단이 감소된 내비게이션 검색 결과의 제공 기법
PROVIDING IN-NAVIGATION SEARCH RESULTS THAT REDUCE ROUTE DISRUPTION

Duggan Finbarr ; Murphy John ; Sherman Gary

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POINTING NAVIGATION DEVICE AND THE METHOD, POINTING NAVIGATION SYSTEM FOR A VEHICLE USING THE SAME

Kim, Sung UN

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

데이터 융합을 이용하는 모션 캡처 포인터
MOTION CAPTURE POINTER WITH DATA FUSION

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROVIDING RESULTS TO PARAMETERLESS SEARCH QUERIES

Agarwal Sumit ; Gundotra Vic ; Nicolaou Alexander

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

파라미터리스 검색 쿼리에 대한 결과 제공 방법
PROVIDING RESULTS TO PARAMETERLESS SEARCH QUERIES

Agarwal Sumit ; Gundotra Vic ; Nicolaou Alexander

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

디지털 지도의 표시
PRESENTATION OF A DIGITAL MAP

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

이명을 수집하는 단말 장치 및 단말 장치를 포함한 이명 수집 시스템
Terminal device and System for nickname collect

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR SEARCHING OBJECTS IN A DATABASE

Schramm Andreas ; Ernst Thilo

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD OF DISPLAYING NAVIGATION DATA IN 3D

Nowak Wojciech Tomasz ; Wysocki Arkadiusz

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR DECREASING COLD BOOTING TIME IN NAVIGATION SYSTEM

Choi, Ji Ung

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

실내 위치 측정을 위한 웨어러블 디바이스, 방법 및 컴퓨터 프로그램
WEARABLE DEVICE METHOD AND COMPUTER PROGRAM FOR INDOOR POSITIONING

Kim, Jin Suk

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

파라미터리스 검색 쿼리에 대한 결과 제공 방법
PROVIDING RESULTS TO PARAMETERLESS SEARCH QUERIES

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

다변형 포장에서 자율경운작업을 위한 트랙터 주행경로 생성 네비게이션 장치
Navigation Device of Tractor Path Generation for Unmanned Tillage Operations Applicable to Polygonal Fields

Kim, Hak Jin ; Han, Xiongzhe ; Jeon, Chan Woo

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 7.869  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Oh, Jung Hwan
  2. Jang, Hyun Chul
  3. Woo, Jong Bae
  4. Jeon, Hyeong Seob
  5. Das Saumitra Mohan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...