skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Dentistry xóa Chủ đề: Calcium Phosphate Nanoparticles xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rechargeable dental adhesive with calcium phosphate nanoparticles for long-term ion release

Zhang, Ling ; Weir, Michael D. ; Hack, Gary ; Fouad, Ashraf F. ; Xu, Hockin H.K.

Journal of Dentistry, December 2015, Vol.43(12), pp.1587-1595 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-5712 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2015.06.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hack, G
  2. Fouad, Af
  3. Hack, Gary
  4. Fouad, Ashraf F.
  5. Xu, Hockin H.K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...