skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Dữ liệu thống kê xóa Chủ đề: Zinc xóa Chủ đề: Metales Pesados xóa Chủ đề: Cadmium xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Heavy metals in Swedish arable soils fertilized by sewage sludge 1961-1970]. [Swedish]
Tungmetaller i jord fraan svenska slamgoedslingsfoersoek.

Oerde I.L. ; Sjoeqvist T. ; Usaid, Niamey (Niger).

SLL Rapport . Statens Lantbrukskemiska Lab. no. 34.

ISSN: 0281-9201

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Monitoring of contaminants in the environment 1985 [incl. DDT, PCB, National Swedish Environmental Monitoring Programme, PMK]]. [Swedish]
Oevervakning av miljoegifter i levande organismer 1985.

Odsjoe T. ; Olsson M. ; Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm (Sweden). Pmk-Gruppen ; Vandkvalitetsinstituttet, Hoersholm (Denmark).

Rapport - Naturvaardsverket . no. 3258.

ISSN: 0282-7298 ; ISBN: 91-620-3258-5

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Monitoring of contaminants in the environment 1986 [incl. DDT, PCB, National Swedish Environmental Monitoring Programme, PMK]]. [Swedish]
Oevervakning av miljoegifter i levande organismer 1986.

Odsjoe T. ; Olsson M. ; Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm (Sweden). Pmk-Gruppen ; Vandkvalitetsinstituttet, Hoersholm (Denmark).

Rapport - Naturvaardsverket . no. 3346.

ISSN: 0282-7298 ; ISBN: 91-620-3346-8

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Chemical and biological criteria of agricultural usability of industrial wastes and municipal refuse. 1]. [Polish]
Chemiczne i biologiczne criteria przydatnosci rolniczej odpadow przemyslowych i komunalnych. 1.

Kabata Pendias A. ; Piotrowska M. ; Galczynska B. ; Dudka S. ; Schering Aktiengesellschaft, Berlin (Germany, F.R.).

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Chủ đề 

 1. Suede  (3)
 2. Suecia  (3)
 3. Sweden  (3)
 4. Monitoring  (2)
 5. Cromo  (2)
 6. Mercure  (2)
 7. Nickel  (2)
 8. Vigilancia  (2)
 9. Chrome  (2)
 10. Poisson Animal  (2)
 11. Mercury  (2)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Odsjoe T.
 2. Olsson M.
 3. Vandkvalitetsinstituttet, Hoersholm (Denmark).
 4. Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm (Sweden). Pmk-Gruppen
 5. Piotrowska M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...