skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Năm xuất bản: 2008đến2010 xóa Chủ đề: Cadmium xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal (Cu, Zn, Cd and Pb) partitioning and bioaccessibility in uncontaminated and long-term contaminated soils

Lamb, Dane T ; Ming, Hui ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Journal of Hazardous Materials, 2009, Vol.171(1), pp.1150-1158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.06.124

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relative Tolerance of a Range of Australian Native Plant Species and Lettuce to Copper, Zinc, Cadmium, and Lead

Lamb, Dane ; Ming, Hui ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2010, Vol.59(3), pp.424-432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-4341 ; E-ISSN: 1432-0703 ; DOI: 10.1007/s00244-010-9481-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ming, H
  2. Megharaj, Mallavarapu
  3. Lamb, Dane T
  4. Megharaj, M
  5. Naidu, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...