skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Liver xóa Chủ đề: Cadmium xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metal detoxification and gene expression regulation after a Cd and Zn contamination: An experimental study on Danio rerio

Arini, A ; Gourves, P.Y ; Gonzalez, P ; Baudrimont, M

Chemosphere, June 2015, Vol.128, pp.125-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.01.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recovery capabilities of Xenopus laevis after exposure to Cadmium and Zinc

Mouchet, F ; Teaniniuraitemoana, V ; Baudrimont, M ; Daffe, G ; Gauthier, L ; Gonzalez, P

Chemosphere, November 2015, Vol.139, pp.117-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.05.103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of dietary cadmium on lipid metabolism and storage of aquatic bird Carina moschata

Lucia, M ; André, Jean-Marc ; Gonzalez, P ; Baudrimont, Magalie ; Bernadet, Marie-Dominique ; Gontier, K ; Maury-Brachet, Régine ; Guy, G ; Davail, Stéphane; Daniellou, François (Editor)

Ecotoxicology, 2010, Issue 1, pp.163-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9292 ; E-ISSN: 1573-3017 ; DOI: 10.1007/s10646-009-0401-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genotoxic and stress inductive potential of cadmium in Xenopus laevis larvae

Mouchet, F ; Baudrimont, M ; Gonzalez, P ; Cuenot, Y ; Bourdineaud, J.P ; Boudou, A ; Gauthier, L

Aquatic Toxicology, 2006, Vol.78(2), pp.157-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-445X ; E-ISSN: 1879-1514 ; DOI: 10.1016/j.aquatox.2006.02.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genotoxic and stress inductive potential of cadmium in Xenopus laevis larvae

Mouchet , F. ; Baudrimont , M. ; Gonzalez , P. ; Cuenot , Y. ; Bourdineaud , J.P. ; Boudou , A. ; Gauthier , L.

Aquatic toxicology, 2006, Vol.78, pp.157-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-445X

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of the flavonoid quercetin on cadmium-induced hepatotoxicity

Vicente-Sánchez, C ; Egido, J ; Sánchez-González, P D ; Pérez-Barriocanal, F ; López-Novoa, J M ; Morales, A I

Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, June 2008, Vol.46(6), pp.2279-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-6915 ; PMID: 18433971 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.fct.2008.03.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gonzalez, P.
  2. Baudrimont, M.
  3. Gauthier, L.
  4. Mouchet, F.
  5. Daffe, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...