skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 366  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Chủ đề: Cadmium xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution and assessment of heavy metals off the Changjiang River mouth and adjacent area during the past century and the relationship of the heavy metals with anthropogenic activity

Hu, Gang ; Bi, Shipu ; Xu, Gang ; Zhang, Yong ; Mei, Xi ; Li, Anchun

Marine Pollution Bulletin, 15 July 2015, Vol.96(1-2), pp.434-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2015.05.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals distribution and environmental quality assessment for sediments off the southern coast of the Shandong Peninsula, China

Liu, Shanshan ; Zhang, Yong ; Bi, Shipu ; Zhang, Xiaobo ; Li, Xiaoyue ; Lin, Manman ; Hu, Gang

Marine Pollution Bulletin, 15 November 2015, Vol.100(1), pp.483-488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2015.09.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccessibility and health risk of arsenic, mercury and other metals in urban street dusts from a mega-city, Nanjing, China

Hu, Xin ; Zhang, Yun ; Luo, Jun ; Wang, Tijian ; Lian, Hongzhen ; Ding, Zhuhong

Environmental Pollution, 2011, Vol.159(5), pp.1215-1221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2011.01.037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgenic alfalfa plants co-expressing glutathione S-transferase (GST) and human CYP2E1 show enhanced resistance to mixed contaminates of heavy metals and organic pollutants

Zhang, Yuanyuan ; Liu, Junhong

Journal of Hazardous Materials, 2011, Vol.189(1), pp.357-362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2011.02.042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentrations of selected heavy metals in placental tissues and risk for neonatal orofacial clefts

Pi, Xin ; Qiao, Yiran ; Wei, Yihui ; Jin, Lei ; Li, Zhiwen ; Liu, Jufen ; Zhang, Yali ; Wang, Linlin ; Liu, Yaqiong ; Xie, Qing ; Ren, Aiguo

Environmental Pollution, November 2018, Vol.242, pp.1652-1658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2018.07.112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of heavy metals and metalloids in bulk and particle size fractions of soils from coal-mine brownfield and implications on human health

Li, Hongxia ; Ji, Hongbing ; Shi, Chunjing ; Gao, Yang ; Zhang, Yan ; Xu, Xiangyu ; Ding, Huaijian ; Tang, Lei ; Xing, Yuxin

Chemosphere, April 2017, Vol.172, pp.505-515 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.01.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of traffic-related metals and the effects of different environments on their enrichment in roadside soils along the Qinghai–Tibet highway

Zhang, Hua ; Wang, Zhaofeng ; Zhang, Yili ; Ding, Mingjun ; Li, Lanhui

Science of the Total Environment, 15 July 2015, Vol.521-522, pp.160-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.03.054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in intensive greenhouse vegetable production systems along Yellow Sea of China: Levels, transfer and health risk

Hu, Wenyou ; Huang, Biao ; Tian, Kang ; Holm, Peter E. ; Zhang, Yanxia

Chemosphere, January 2017, Vol.167, pp.82-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.09.122

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accumulation and risk assessment of heavy metals in sediments and zoobenthos (Bellamya aeruginosa and Corbicula fluminea) from Lake Taihu

Kong, Ming ; Hang, Xiaoshuai ; Wang, Longmian ; Yin, Hongbin ; Zhang, Yimin

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2016, Vol.73(1), pp.203-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 26744952 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2015.483

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of heavy metals in water and sediments in Taihu Lake, China

Tao, Yu ; Yuan, Zhang ; Wei, Meng ; Xiaona, Hu

Environmental Monitoring and Assessment, 2012, Vol.184(7), pp.4367-4382 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-011-2270-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The immobilization of heavy metals in soil by bioaugmentation of a UV-mutant Bacillus subtilis 38 assisted by NovoGro biostimulation and changes of soil microbial community

Wang, Ting ; Sun, Hongwen ; Mao, Hongjun ; Zhang, Yanfeng ; Wang, Cuiping ; Zhang, Zhiyuan ; Wang, Baolin ; Sun, Lei

Journal of Hazardous Materials [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2014.06.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution and toxicity assessment of heavy metals in sediments of Liaohe River, northeast China

He, Yan ; Meng, Wei ; Xu, Jian ; Zhang, Yuan ; Liu, Sisi ; Guo, Changsheng

Environmental Science and Pollution Research, 2015, Vol.22(19), pp.14960-14970 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-015-4632-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption-pyrolysis technology for recovering heavy metals in solution using contaminated biomass phytoremediation

Han, Ziyu ; Guo, Zhaohui ; Zhang, Yong ; Xiao, Xiyuan ; Xu, Zhi ; Sun, Yang

Resources, Conservation & Recycling, February 2018, Vol.129, pp.20-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-3449 ; DOI: 10.1016/j.resconrec.2017.10.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution, enrichment and source of heavy metals in Rizhao offshore area, southeast Shandong Province

Song, Hongying ; Liu, Jinqing ; Yin, Ping ; Zhang, Yong

Marine Pollution Bulletin, 30 June 2017, Vol.119(2), pp.175-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2017.04.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution and Bioavailability of Metals in Subsidence Land in a Coal Mine China

Zhang, Yan ; Feng, Qiyan ; Meng, Qingjun ; Lu, Ping ; Meng, Lei

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2012, Vol.89(6), pp.1225-1230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4861 ; E-ISSN: 1432-0800 ; DOI: 10.1007/s00128-012-0828-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of the Qinghai-Tibet railway on heavy metals enrichment in soils

Zhang, Hua ; Wang, Zhaofeng ; Zhang, Yili ; Hu, Zhongjun

The Science of the total environment, 15 November 2012, Vol.439, pp.240-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1026 ; PMID: 23079687 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2012.09.027

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatiotemporal Characteristics and Health Risk Assessment of Heavy Metals in PM2.5 in Zhejiang Province

Wang, Xiaofeng ; He, Shengliang ; Chen, Shuchang ; Zhang, Yongli ; Wang, Aihong ; Luo, Jinbin ; Ye, Xialiang ; Mo, Zhe ; Wu, Lizhi ; Xu, Peiwei ; Cai, Gaofeng ; Chen, Zhijian ; Lou, Xiaoming

International Journal of Environmental Research and Public Health, Apr 2018, Vol.15(4), p.583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1661-7827 ; E-ISSN: 1660-4601 ; DOI: Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15(4), 583; 10.3390/ijerph15040583

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioavailability of heavy metals in soil of the Tieguanyin tea garden, southeastern China

Sun, Jingwei ; Yu, Ruilian ; Hu, Gongren ; Jiang, Songhe ; Zhang, Yunfeng ; Wang, Xiaoming

Acta Geochimica, 2017, Vol.36(3), pp.519-524 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2096-0956 ; E-ISSN: 2365-7499 ; DOI: 10.1007/s11631-017-0224-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Moisture on Partitioning of Heavy Metals in Incineration of Municipal Solid Waste

Meng, Aihong ; LI, Qinghai ; Jia, Jinyan ; Zhang, Yanguo

Chinese Journal of Chemical Engineering, October 2012, Vol.20(5), pp.1008-1015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-9541 ; DOI: 10.1016/S1004-9541(12)60430-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Multi-electrode System for Electrokinetic Remediation of Paddy Soil to Remove Toxic Metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-electrode System for Electrokinetic Remediation of Paddy Soil to Remove Toxic Metals

Chu, Guohua

International Journal of Electrochemical Science, 12/2018, pp.11335-11346 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14523981 ; DOI: http://dx.doi.org/10.20964/2018.12.47

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 366  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (364)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (6)
 2. 2004đến2007  (19)
 3. 2008đến2011  (58)
 4. 2012đến2016  (146)
 5. Sau 2016  (132)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (364)
 2. Kỷ yếu hội nghị  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (365)
 2. Chinese  (8)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Y
 2. Zhang, Yan
 3. Zhang, Yong
 4. Zhang, Yu
 5. Zhang, Ying

theo chủ đề:

 1. Heavy Metals
 2. Lead
 3. Metals
 4. China
 5. Zinc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...