skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of SPIE xóa Chủ đề: Applied Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Bolas, Mark T. xóa Chủ đề: Cad xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction devices for hands-on desktop design

Ju, Wendy ; Madsen, Sally ; Fiene, Jonathan ; Bolas, Mark T ; Mcdowall, Ian E ; Faste, Rolf

Proceedings of SPIE, 29 May 2003, Vol.5006(1), pp.585-595

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.501543

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Faste, R.
  2. Fiene, Jonathan
  3. Ju, Wendy
  4. Faste, Rolf
  5. Bolas, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...