skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Business Ethics xóa Tác giả/ người sáng tác: Demuijnck, Geert xóa Chủ đề: Business -- Business ethics -- Corporate responsibility xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights in the Void? Due Diligence in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights

Fasterling, Björn ; Demuijnck, Geert

Journal of Business Ethics, 2013, Vol.116(4), pp.799-814 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-013-1822-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ECONIS (ZBW)  (1)
  2. SpringerLink  (1)
  3. JSTOR Archival Journals  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fasterling, Bjorn
  2. Demuijnck, Geert
  3. Fasterling, Björn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...